Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van QuadPower

ARTIKEL 1.

Algemeen:

1.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, op alle door ons verstrekte opdrachten op alle door ons gegeven adviezen en/of alle met ons geslotenovereenkomsten.

1.2)  Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk word overeengekomen.

1.3)  Algemene voorwaarden van de afnemende opdrachtgevende kopende wederpartij hierna te noemen de wederpartij gelden niet tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

1.4)  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend zal zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 2.

Aanbiedingen:

2.1) Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze door wie van de vennootschap en waar ook gedaan zijn steeds vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.2) Aanduiding van kwaliteit, structuur, afmeting, kleurenfinish wordt slechts bij benadering aangegeven. Beschrijvingen en afbeeldingen van zaken in de door ons verzonden bescheiden binden niet t.a.v. de constructie en uitvoering aan de te leveren zaken.

2.3) De door ons opgegeven prijzen gelden voor levering af kantoor, werkplaats of magazijn te Geldermalsen Nederland, en zijn exclusief omzetbelasting kosten van emballage, transport en van afleverings- kosten tenzij schriftelijk anders is vermeld. In geval transport en/of emballage nodig is en voor afleverkosten moeten worden gemaakt, zijn wij gerechtigd de hiervan verbonden kosten in rekening te brengen. Wanneer wij het transport verzorgen en verzekeren zijn wij gerechtigd de aan de verzekering verbonden kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

2.4) Emballage wordt door ons tenzij schriftelijk anders vermeld niet teruggenomen.

2.5) Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het moment van de offerte genoemde prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer kostprijs verhogende factoren zoals zonder limitatief te zijn arbeidsloon,belastingen,premies,fabrieksprijzen kosten van toeleveranciers, koersen van buitenlandse valuta,een verhoging onder gaan zijn wij gerechtigd deze verhoging aan onze wederpartij zonder voorafgaande aankondiging in rekening te brengen. In ieder geval zijn wij gerechtigd dergelijke verhogingen door te berekenen nadat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verlopen.

ARTIKEL 3

Levering:

3.1) De opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijn De levertijd loopt vanaf de datum van bevestiging van de opdracht door de vennootschap, c.q.vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst.

3.2) In geval van vertraging in de levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en zal daarbij aan ons een redelijke  termijn moeten worden gegund om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, waarbij partijen voor het wel uitgevoerde gedeelte met elkaar dien af te rekenen,zonder dat de weder- partij enig recht heeft op vergoeding van schade.

3.3) Wij zij gerechtigd een opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren naar eigen keuze.

3.4) Leveringen dienen te geschieden op kantoor, werkplaats of magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5) Bij levering vanaf fabriek, magazijn of kantoor worden de zaken geacht te zijn geleverd op datum waarop aan de wederpartij is medegedeeld dat de zaken voor aflevering gereed staan. Vanaf dat moment zijn de zaken voor rekening en risico van de wederpartij. Worden de zaken twee weken na genoemde kennisgeving niet opgehaald. Zijn gerechtigd bewaarkosten e.d. aan onze wederpartij in rekening te brengen.  

3.6) Tenzij anders is overeengekomen worden de te leveren zaken door ons niet vervoerd. Indien wij op verzoek van onze wederpartij zorgen voor het transport van de te leveren zaken geschied dit transport voor rekening en risico van de wederpartij. Voor eventuele transport schade zijn wij niet aansprakelijk.Indien de bevoegde rechter desondanks op enig moment niet aansprakelijkheid vaststelt, gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan tot maximaal het netto bedrag van de factuur. 

3.7) In geval van transportschade blijft de wederpartij verplicht de facturen ter zake de zaken in kwestie overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden te voldoen, zonder recht op opschorting of verrekening.   

3.8) Gebruikte en of tweedehands goederen en of artikelen worden niet retour genomen en of gecrediteerd in welke vorm dan ook.   

ARTIKEL 4

Betalingen:

4.1) Alle betalingen dienen a contant aan ons kantoor van onze vennootschap of op een door onze vennootschap aan te wijzen bankrekening bij levering van de zaken te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking.

4.2) In afwijking hiervan zijn wij gerechtigd een termijn van betaling te bepalen.

4.3) Wij zijn ten allen tijd gerechtigd van de wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het totale orderbedrag te vorderen, ongeacht of de opdracht slechts voor een gedeelte of nog in het geheel niet is uitgevoerd.

4.4) In alle gevallen waarin niet direct a contant bij levering dient te worden voldaan dan wel overeenkomstig artikel 4.2 aan nadere termijn van betaling is aangegeven geld een betalingstermijn van maximaal 10 dagen na factuurdatum.

4.5) Bij niet tijdige betaling maken wij aanspraak op vergoeding van een rente 1% per maand of de  wettelijke rente zo die hoger is, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt beschouwd.

4.6) Blijft de betaling ondanks een eerste aanmaning uit zodat verdere incassomaatregelen dienen te worden genomen is de wederpartij 15% incassokosten verschuldigd over het te vorderen bedrag, te vermeerderen met de btw daarover, ongeacht of de incassering geschied door onszelf dan wel door een door ons in te schakelen derde. In geval van een gerechtelijke procedure bijbetaling is de wederpartij daarenboven verplicht daarbij alle gerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder begrepen de kosten van de door ons ingeschakelde procesvertegenwoordiger.

ARTIKEL 5

Opschortingrechten en ontbinding:

5.1) Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen welke voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien almede het geval van  faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf,word de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij te onzer keuze het recht  zonder enige ingebrekestelling rechtelijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten ofwel de overeenkomst te ontbinden,zonder dat wij wij tot  enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, onverminderd ons recht om betaling te vorderen ter zake van de wel door ons uitgevoerde werkzaamheden en onverminderd het recht om in verband met de opschorting of ontbinding van de wederpartij vergoeding te vorderen van schade en rente.

5.2) Hetzelfde recht al hierboven in 5.1 aangegeven, hebben wij m.b.t. tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten indien in voorgaande overeenkomsten de wederpartij een of meer verplichtingen niet, niet behoorlijk of tijdig is nagekomen.

5.3) In geval zich een van de omstandigheden als omschreven het eerste lid voordoet, vervallen eerdere termijn afspraken en worden vorderingen ineens en volledig opeisbaar.

5.4) In geval wij van ons recht de overeenkomst te ontbinden gebruik maken, zijn wij gemachtigd zonder rechtelijke tussenkomst de zaken die wij van de wederpartij onder ons dan wel onder ons krijgen te verkopen uit de opbrengst onze vordering. Incl. rente en kosten te verhalen.

5.5) Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van een van beide partijen. Alvorens de wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring rechtsgeldig tot  ons kan richten,dient hij ons eerst schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijk termijn te gunnen om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen en c.q onze tekortkomingen te herstellen.

5.6) De wederpartij heeft geen recht op geheel nog gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst    c.q. op opschorting van zijn verplichtingen indien hij zelf in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen uit dezelfde overeenkomst dan wel uit voorgaande overeenkomsten.

5.7) Indien de wederpartij de overeenkomst met ons ontbindt zonder dat er sprake is van verzuim   c.q. toerekenbare tekortkomingen van onze kant,hebben wij steeds het recht op vergoeding van de schade  zoals ter zake gemaakte kosten en gederfde winst, vast te stellen op minimaal 50% van de overeengekomen prijs. In geval van gedeeltelijke ontbinding dient de wederpartij het geen voordien is verricht aan ons te betalen.

5.8) Onverminderd bovenstaande zijn wij te allen tijde gerechtigd de overeenkomst hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de wederpartij zulks ter beoordeling van onze vennootschap niet is gebleken of op enig moment niet meer blijkt, zonder enig gehoudenheid van onze vennootschap tot nakoming van het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

5.9) Garantie: Als in de garantie periode onderhoudswerkzaamheden en service beurten worden verricht ,dienen deze te geschieden bij ons of één van onze dealers. Op alle geleverde machines zit een garantie termijn van 1 jaar  of maximaal 5000 kilometer vanaf het moment van in gebruik name of wel tenaamstelling op het moment dat er veranderingen van welke aard dan ook plaats vinden aan het voertuig ,door de eigenaar of andere onbevoegde tijdens de garantie periode ,dan VERVALT de garantie terstond en is onherroepelijk. 

ARTIKEL 6    

Overmacht:

6.1) In geval van overmacht zijn wij gerechtigd te onzer keuze en zonder gerechtelijke tussenkomst  hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten. Tenzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander zonder tot enige schadevergoeding te houden.

6.2) Als overmacht factoren worden onder meer aangemerkt: burgeroorlog, oorlog en oproer, zowel  binnen als buiten Nederland epidemieën, brand en andere storingen in ons bedrijf  of dat van onze toeleveranciers, transport problemen, werkstakingen uitsluitingen, stremmingen, diefstal uit magazijn of bedrijven al dan niet met braak, diefstal en/of beschadiging en/of verlies bij of tijdens transport, en overige omstandigheden waardoor de normale gang van zaken in ons bedrijf word belemmerd,ten gevolge waarvan de nakoming van de overeen- komst door onze vennootschap in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.

6.3) Een beroep tot overmacht kan door ons ook nog worden gedaan nadat wij in verzuim zijn met een of meerdere verplichtingen uit de met de wederpartij gesloten overeenkomst.